Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom dramskom kazalištu "Gavella"

Osoba ovlaštena za davanje informacija: Martina Matota
e-mail: martina.matota@gavella.hr
tel: +385 (0)1 4864 604
fax: +385 (0)1 4848 540

  • na adresu DGK "Gavella", Frankopanska 8-10, 10 000 Zagreb;
  • na broj fax-a: +385 (0)1 4848 540;
  • elektroničkom poštom na: martina.matota@gavella.hr
  • ili donijeti osobno u kazalište "Gavella" od 09 do 15 sati

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti
obrazac koji možete preuzeti OVDJE.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)